Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia poľnej cesty