Zmluva o dielo na spracovanie žiadosti o NFP - Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD Hontianske Tesáre I. a II. etapa