VzdelávanieZákladná škola


Základné údaje:

Názov školy: Základná škola
Stupeň vzdelania: ISCED 1
Dĺžka štúdia: štyri roky - 1. až 4. ročník
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Obec Hontianske Tesáre
Riaditeľka školy. Mgr. Anna Spišiaková
Adresa školy: 962 68 Hontianske Tesáre č. 148
Telefón: 045/55 962 72
E-mail: zs@honttesare.sk
Web: www.skola.honttesare.sk

Motto školy: Malá škola s veľkým srdcom

Charakteristika školy: