VZN 

Schválenie VZN obce na rok 2014.

 

 

Po tohtoročných povodniach je obec nútená prijať VZN: na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzanie povodniam a suchu na území obce Hontianske Tesáre a jej častí.

VZN č.3/2013 upravuje a bližšie špecifikuje spôsob zmierňovania následkov povodní, aplikuje ochranu vodných zdrojov. Organizácie musia vytvoriť podmienky pre zbieranie a vsakovanie dažďovej vody do pôdy na svojich pozemkoch ( nad dedinami), aby dažďová voda nepritekala do obce. Môžu to byť viaceré formy ako napr. vytváranie umelých jazierok zasiakavacích pásov, jám a pod. Spôsob si vlastníci či správcovia môžu vybrať.

Do jedného roka je FO aj PO povinná predložiť obci doklady o zrealizovaných opatreniach na poškodených pozemkoch. Ak tak neurobí obec vyrúbi poplatok za každý m2 0,10 € pôdy oranej po spádnici a tiež 0,10 € za m2 zabetónovaného, zaasfaltovaného povrchu.

 

VZN č.4/2013 je o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Týmto sa mení VZN č.1/2013 a dotácia v tomto roku je 74266,13 €.

 

Ostatné VZN ostávajú v platnosti. Dane a poplatky v rovnakej výške ako vlani, čiže daň za psa 5,-€, KO: 7,50 za osobu, ktorá má trvalý (alebo prechodný) pobyt na území našej obce, 15,-€ platia všetci, ktorí vlastnia nehnuteľnosť – stavbu v našich obciach či už je obývaná alebo nie. Poplatok 3,30 je pre tých, ktorí sa nezdržiavajú na trvalom pobyte v našich obciach minimálne 100 dní a musia to doložiť potvrdením ( o dlhodobom pobyte v zahraničí, návšteve školy a ubytovaní na školskom internáte...)


 

Táto sekcia je primárne určená pre obyvateľov obce Hontianske Tesáre a obsahuje tie časti, ktoré by obyvateľov mohli prioritne zaujímať.
 

Úradné hodiny a kontakty na OÚ

Informácie o obecnom úrade

Samospráva obce

V tejto časti nájdete informácie o obecnom úrade, obecnom zastupiteľstve...

Tlačivá na stiahnutie

V tejto časti nájdete tlačivá vo formáte PDF, ktoré si môžete stiahnúť do počítača.

Správy

Spravodajstvo - aktuality a úradné oznamy.

Doprava

Potrebujete sa dostať do Hontianskych Tesár, alebo z nich?  Tak potom je táto sekcia určená pre vás.

Inzercia

Inzeráty od občanov