Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstvaObecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 


Z á p i s n i c a
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného starostom obce v zmysle § 12, odst. 1 zákona č. 369/90 Zb. NR SR konaného
dňa 03. novembra 2010

 

Miesto konania: MS KD Hont. Tesáre
Prítomní poslanci: 7
Program: podľa pozvánky

Za overovateľov zápisnice doporučil poslancov OZ: Ing. Anna Melišková
                                                                                             Pavel Balko

Do návrhovej komisie doporučil poslancov OZ: Pavel Čižmár
                                                                                      Dáša Zorvanová
                                                                                      Dušan Zvarka
Priebeh jednania:

Ad 1.) Hymna SR

Ad 2.) Vystúpenie starostu obce na záver volebného obdobia
- predložil: starosta obce

Ad 3.) Prejednanie a schválenie VZN obce na rok 2011
- predložila: ref. OcÚ p. Pastuchová

Ad 4.) Rôzne

 • Informácia o technicko – organizačnom zabezpečení komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 27.11.2010
 • Informácia o otvorení prevádzky „Potraviny Rozličný tovar“ v onci Hont. Tesáre p. Marianou Molnárovou NON, Hont. Tesáre 31

Ad 5.) Diskusia
p. Hajnal:

 • doplniť VZN obce o možnosť používať obecný traktor pre služby pre občanov aj z vodičom
 • požiadal starostu obce aby si do konca volebného obdobia vyčerpal dovolenku v rámci šetrenia obecnými financiami
 • zúčtovať fin. prostriedky poskytnuté v roku 2009 na TJ H. Tesáre

p. Mihóková:

 • dopracovať VZN obce na výšku stravnej jednotky v ŠJ

p. Balko:

 • smeti sa zase vyvážajú do potoka, je potrebné zriadiť zberný dvor a dávať pokuty za vysýpanie smetí na zakázané miesta

p. Fidler:

 • v cintorínskej ulici dokončiť poriadne cesty, lebo im voda stojí aj vo vodovodných šachtách aj pred domom

p. Ivaničová:

 • poďakovanie starostovi obce za vykonanú prácu vo funkcii starostu obce
 • pri DS vo Dvoríkoch spraviť prístrešok pred vchodom
 • dlažba pred DS vo Dvorníkoch je poškodená
 • pokosená tráva na cintoríne nie je vyhrabaná
 • zabezpečiť vyčistenie miestneho potoka aj popod mosty
 • do cintorína vo Dvorníkoch chodia čerpať vodu a zaplatíme je všetci
 • poza humná vo Dvorníkoch treba zrovnať koľaje

p. Paukovic:

 • zabezpečiť vyčistenie popod most pri Gnébusovcoch
 • je tam vymytá plynová rúra – porucha je nahlásená, boli to pozrieť plynári ale treba ich urgovať, lebo už týždeň sa nič s tým nedeje

p. Zvarka:

 • obecným zastupiteľstvom bola uložená starostovi úloha vybaviť na traktor živnosť, aby sa na traktore mohlo robiť a aby si traktor na seba zarobil, napríklad cez zimu odhŕňaním snehu aj pre iné obce
 • prečo poslanci nedostali podklady k zmene rozpočtu

p. Sever:

 • traktor máme už dva roky a len teraz sa rieši problém, čo robili poslanci doteraz, že je to už dávno nie vyriešené

p. Foltán:

 • traktor bude potrebný na odhŕňanie snehu v našich obciach, nie v cudzích, kým odhrnie štyri obce tak môže začať odznova

p. Straková:

 • prečo sa otázky okolo traktora neriešili už skôr
 • neporiadok okolo kontajnerov treba trestať občanov pokutami, tak isto aj voľný pohyb psov po obciach
 • treba osvetou nabádať chovateľov psov, ktorí chodia po obci na prechádzka, aby si za svojimi psami zbierali exkrementy
 • zber elektronického odpadu vyhlásiť iba keď má prísť auto, lebo potom to pred obecným úradom rozoberajú a robia neporiadok
 • poďakovanie za cesty

Ing. Melišková:

 • nabádala občanov aby chodili na všetky zastupiteľstvá, nie len na posledné, aby mali lepší prehľad o práci poslancov vo volebnom období


Ad 6.) Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila na prejednanie a schválenie návrh na uznesenie. OZ tento návrh schválilo.

 

Obecné zastupiteľstvo ukončil starosta obce.

Overovatelia zápisnice:
1. Ing. Anna Melišková
2. Pavel Balko
 

                                                                                                                         Strieborný Dušan
                                                                                                                           starosta obce

 

 

 


 

Váš hlas: Žiadna Priemer: 2 (1 hlas)