Uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych TesárochObecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


Uznesenie
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Hontianskych Tesároch
konaného dňa 03. novembra 2010


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch prijalo na svojom zasadnutí


Uznesenie č. 26/2010

A. Berie na vedomie:

  1. Správu starostu obce o výsledkoch jeho práce, práce poslancov Obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a občanov za sedem volebných období pri plnení úloh Rozvojového programu našich obcí od roku 1980.
  2. Informáciu o konaní komunálnych volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010.
  3. Oznámenie Mariany Molnárovej o otvorení prevádzky potravín s Rozličným tovarom na adrese Hont. Tesáre 31.

B. Schvaľuje:

  1. Všeobecné záväzné nariadenia obce Hontianske Tesáre pre rok 2011 bez zmien oproti roku 2010.
  2. Zmeny v rozpočte obce podľa návrhu hospodárky obce.

C. Poveruje starostu obce:

  1. Dopracovať VZN obce na možnosť používania obecného traktora na služby pre občanov.
  2. Dopracovať VZN obce na výšku stravnej jednotky v školskej jedálni.
  3. Zúčtovať finančné prostriedky poukázané na činnosť telovýchovnej jednoty v roku 2009.

 


                                                                                                                                                          Dušan Strieborný
                                                                                                                                                                starosta obce

Váš hlas: Žiadna Priemer: 2.7 (3 votes)