Blog používateľa kohutovaUžitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                             045Správne konanieUznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


Uznesenie
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Hontianskych Tesároch
konaného dňa 03. novembra 2010


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch prijalo na svojom zasadnutí


Uznesenie č. 26/2010

A. Berie na vedomie:Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 


Z á p i s n i c a
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného starostom obce v zmysle § 12, odst. 1 zákona č. 369/90 Zb. NR SR konaného
dňa 03. novembra 2010