Najnovšie správy

04.10.2017 | Aktuality

Guľášmajster 2017

PROPOZÍCIE   súťaže vo varení gulášu o   GULÁŠMAJSTRA obce Hontianske Tesáre  
07.09.2017 | Úradná tabuľa

Oznámenie k voľbám do VÚC 2017

  O Z N Á M E N I E          Oznamujeme všetkým politickým stranám , politickým hnutiam a koalíciám, že kandidátne listiny na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, môžu doručiť na adresu  :  
23.08.2017 | Aktuality

Zámer predaja majetku z dôvodou osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa     Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 21.8.2017 č. 49/2017 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.  

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre
09.03.2017 | Zasadnutia OZ

Zápisnica OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch Z á p i s n i c a zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 28.februára 2017 Miesto konania:KD Hontianske Tesáre Prítomní poslanci:  6 Prítomní občania:  22 Program:podľa pozvánky  

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.