Najnovšie správy

04.08.2016 | Úradná tabuľa

Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre   vyhlasuje výberové konanie na ·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),  
02.08.2016 | Aktuality

Oznámenie

Malourbárske  pozemkové  spoločenstvo  Dvorníky Dvorníky 82,  962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 42006775 __________________________________________________________________________________________           Oznámenie o konaní zhromaždenia  
13.07.2016 | Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja mejetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa     Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 23.6.2016 č. 33/2016 zverejňuje zámer o odpredaji      nehnuteľnosti z majetku...

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre

Zápisnica OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre   Z á p i s n i c a z mimoriadneho (12) zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.júna 2016 Miesto konania:KD  Hont. Tesáre Prítomní poslanci:  7 Program:podľa pozvánky  

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.